https://www.google.com/maps/place/119+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Li%C3%AAn+%E1%BA%A4p+2_3,+%C4%90a+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,+B%C3%ACnh+Ch%C3%A1nh,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh/@10.653603,106.6593043,19z/data=!4m5!3m4!1s0x3175310c20a70adf:0xae9490f576c36918!8m2!3d10.6536721!4d106.6587633?hl=vi-VN&entry=ttu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *